Favorite Comment

던전 앤 드래곤: 도적들의 명예 (2023)

던전 앤 드래곤: 도적들의 명예 (2023) - 모험 영화 134 의사록. Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones, Dragones y mazmorras: El honor entre ladrones, Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves, Подземелья и Драконы: Честь среди воров, Ngục Tối & Rồng: Danh Dự Của Kẻ Trộm, Тъмници & Дракони: Чест сред Крадците, Лагуми и змајеви: Част међу лоповима, Dungeons and Dragons: Betyárbecsület, Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur, 龍與地下城:盜賊榮耀, Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves, 龍與地下城:盜亦有道, ดันเจียนส์ & ดรากอนส์: เกียรติยศในหมู่โจร, Donjons & Dragons L'Honneur des voleurs, Donjons & Dragons - L'Honneur des voleurs, Donjons & Dragons, L'Honneur des voleurs, Dungeons & Dragons - Honor Among Thieves, 龍與地下城:盜亦有道, Dungeons and Dragons - Honor Among Thieves. 한때는 명예로운 기사였지만, 어떤 사건 이후 홀가, 사이먼, 포지와 함께 도적질을 하게 된 에드긴. 소피나의 제안으로 부활의 서판을 얻기 위해 코린의 성에 잠입하지만 포지와 소피나의 배신으로 실패하고 감옥에 갇힌다. 기발한 방법으로 탈옥에 성공한 에드긴과 홀가는 소중한 사람들과 다시 만나고, 부활의 서판도 되찾기 위해 자신만의 팀을 꾸리기 시작한다. 옛 동료인 소질 없는 소서러 사이먼과 새롭게 합류한 변신 천재 드루이드 도릭, 재미 빼고 다 가진 팔라딘 젠크까지 어딘가 2% 부족한 오합지졸로 가득한 이 팀, 과연 무사히 모험을 끝마칠 수 있을까? , , , , , , , , , ,